default.jpg

En Yaygın Dinler

Aslı Baran

Dini inanışlar insanlığın uzun bir süredir yanında yer almış ve tarihsel serüveni boyunca kültürel olarak toplumları şekillendirmiştir. İlk başta doğaya yönelik ve çok tanrılı bir şekilde başlayan çeşitli inanışlar yerini zamanla ilahi dinler dediğimiz tek tanrılı dinlere bırakmıştır. 

Eğer kabaca bir tanımlama yaparsak; dinin çeşitli kutsal, ahlaki ve doğa üstü ögeler barındıran, bazı ayin, uygulama ve değerler bütününe sahip inançlar ve ibadet bütünü olduğunu söyleyebiliriz. 

Din kelimesi köken olarak Arapçadır. Yol, hüküm, mükafat gibi anlamlara gelir. Ancak bu çerçevenin dışında da pek çok din tanımlaması yapılabilir. Bu tanımların hepsi düşünüldüğünde din; insanlara bir hayat tarzı sunan, bir yaratıcıya veya birtakım şeylere inanma, ona güvenme duygusu olarak tanımlanabilir. 

Dünya üzerinde irili ufaklı pek çok farklı din bulunuyor. Zaman içerinde nüfus oranları da sık değişen dünya dinlerinin arasında günümüzde en yaygın olan dinleri derlemeye çalıştık.


En Yaygın Dinler, Dinler, en iyi dinler, en güzel dinler, en yaygın dinler, en çok tapılan dinler, en ilginç dinler


En Yaygın Dinler Dinler en iyi dinler en güzel dinler En Yaygın Dinler en çok tapılan dinler en ilginç dinler
 
 
 

1

10
islam-1561462516.jpg

İslam (İslamiyet, Müslümanlık)

Hazreti Muhammed aracılığıyla yedinci yüzyılda ortaya çıkan ve yayılmaya başlayan din, zaman zaman gayrımüslim kaynaklarda Muhammedilik olarak da adlandırılır. Ancak bu kullanım Müslümanlar tarafından tercih edilmemektedir.İslam’a göre kutsal kitap Kuran’dır ve Cebrail isimli vahiy meleği tarafından Muhammed’e gönderilmiştir. İslam inancının temelinde tevhid inancı yatar. Bu inanç, Allah’ın eşi ve benzeri olmadığını söyler. Şiilik ve Sunnilik, İslam dininin başlıca mezhepleridir. Ancak bunların yanında özellikle inanç ve uygulama alanlarında farklılık gösteren pek çok mezhep bulunur. İslam kelime olarak Arapça kökenlidir ve “teslimiyet” anlamına gelir. Müslüman ise “teslim olan” demektir. İslam’a göre Allah, meleklerini kendilerine iba


2

3
budizm-1561462605.jpg

Budizm

Bu din ilk olarak Hindistan’da ortaya çıkmış ve Güneydoğu ve Doğu Asya’ya yayılmıştır. Çin, Japonya, Kore, Moğolistan gibi Asya ülkelerinde bir hayli yaygındır. Ayrıca Budizm, farklı bakış açıları tarafından felsefe olarak da tanımlanabilmektedir.Ana amacı yaşamdaki acı, tatminsizlik ve ıstırapların nelerden kaynaklandığını açıklamak ve bunların gidermek için yol göstermektir. Bu doğrultuda öğretilerin ana amacı meditasyon, reankarnasyon ve karmadır. Meditasyon, bir içe bakış yöntemi olarak kullanılır. Reankarnasyon, doğum-ölüm döngüsünün tekrarı anlamına gelir. Karma ise neden-sonuç zinciri olarak açıklanabilir. Budizm, kelime olarak “uyanmış kişi - farkında olan” anlamına gelen Buddha kelimesinden türer. Siddhartha, Budizmin kuruc


3

2
default.jpg

Hristiyanlık (İsevilik,Nasranilik)

Hz. İsa’nın Yeni Ahit’teki öğretilerine dayanan bu dine peygamberinin adına atfen İsevilik ya da memleketine atfen Nasranilik de denir. Kutsal kitabı Kitab-ı Mukaddes’tir. Hristiyan inancına göre İsa Tanrı’nın oğlu ve geleceği müjdelenen mesihtir. Bütün Hristiyanlar olmasa da önemli bir kısmı teslis inancı denilen inanç anlayışına sahiptir. Bu inanç İsa’nın hem Tanrı, hem insan, hem de kutsal ruh olduğunu söyler. Bu durum, İslam ile en çok anlaşmazlığa düştüğü konudur. Hristiyanlık tıpkı İslam gibi Orta Doğu kökenli bir dindir ve esaslarının ortaya çıkışı Filistin’de gerçekleşmiştir. Hristiyan kelime anlamı olarak “Mesih’e yandaş” veya “Mesih’e bağlı” anlamına gelir. İsa’ya inananlara ilk olarak Antakya’da Hristiyan denmeye başlanmış


4

2
hinduizm-1561462652.jpg

Hinduizm

Özellikle Hindistan, Bangladeş ve Nepal’de yaygın olarak karşımıza çıkar. Hinduizmin kökeni adından da anlaşılacağı gibi Hindistan’a dayanır. Kutsal kitabı, aslında yazıları, Kutsal Vedalar adını taşır.Aslında Hinduizm, sonradan gelişmiş bir kavramdır. Zira bu din ilk başta Hindistan’ın değişik bölgelerinden gelen ve Müslüman, Hıristiyan, Yahudi, Budist veya Jain gibi dinlere mensup olmayan kişilerin bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Ancak bu gelişimden farklı olarak Hint anayasasında; Jainizm, Budizm ve Sihizm gibi dinleri içerecek şekilde tanımlanır. Bu dinin belirli bir kurucusunun bulunmaması da bu karışıklığı pekiştirir. Hinduizmde de tıpkı Budizmde olduğu gibi reankarnasyona inanılır. Din öğretmenleri olarak görev yapan Hindular


5

0
default.jpg

Şinto (Şintoizm)

Şinto isimli din, dünyanın en eski dinlerinden birisi olmasının yanında Japonların bir dönemki resmi dinidir. Ayrıca bir tür animizmdir. Yani hayat için önemli olan, rüzgar, yağmur, ağaç, dağ, ırmak ve bereket gibi anlayış ve şeylerin şeklini alan kutsal ruhların varlığına inanılır.İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Japonya’da resmi din olma özelliğini kaybetmiştir. Bunun en önemli sebeplerinden birisi Japon militarizminin yok edilmek istenmesiydi. Feodal kültürün yaygın olduğu dönemleri yansıtan bir din olduğu için Şinto, savaş döneminden sonra ününü kaybetti. Bugün ise uygulanmıyor ve öğretilmiyor. Şu anda Japonya’nın nüfusuna bakarsak en yaygın dinin Budizm olduğunu görebiliriz. Ancak yine de kimi uygulamalar günlük hayatta bütün Japonla


6

0
musevilik-1561462837.jpg

Yahudilik (Musevilik)

Musevilik adı da verilen Yahudilik, inananlarına göre Yahudi ulusu ile yaratıcı arasındaki akde dayalı ilişkinin sonucudur. İlk tek tanrılı din olarak da kabul edilen Yahudilik, günümüzde uygulanan en eski dini geleneklerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Yahudiler, inandıkları kutsal metinlerde bir ulus olarak nitelendirilirler ve bu yüzden dinsel bir etnik grup olarak kabul edilirler. Pek çok dinde olduğu gibi Yahudilikte de çeşitli mezhepler bulunur. Bunlar arasında en yaygın olanları; Ortodoks Yahudilik (Haredi Yahudilik ve Modern Ortodoks Yahudilik), Muhafazakar Yahudilik ve Reformist Yahudilik olarak isimlendirilir. Bu mezhepler arasındaki farklılıkların temel nedeni Halaha’ya, yani Yahudilik kanunlarına yönelik yaklaşımlarıdır. Yah


7

0
jainizm-1561462916.jpg

Jainizm (Cainizm, Caynizm, Jain Dharma)

Jainizm, Hindistan’da azınlık olsa da ABD, Afrika ve Avrupa’da büyümeye devam eden topluluklar halinde varlığını sürdürüyor. Ruhani özgürlük ve kurtuluş kavramları temelinde kurulmuştur ve tüm canlıların eşit olduğunu savunmaktadır. Oldukça net bir şekilde şiddet karşıtlığını savunur. Milattan önce 500 yıllarında Hindistan’da kurulan bu din, Nataputta Vardamana’yı kurucu olarak kabul eder. En yaygın kabul gören kutsal metinleri, Jain Agamaları Sidantalar’dır. Bu metinler dışında da bu dinle ilgili çeşitli metinler bulunabilir. Jainizm, mükemmel bir varlık olan insandan daha yüce herhangi bir başka varlığı kabul etmez. Bu bakımdan hiçbir canlı ölümlü değildir. Hiçbirinin başlangıcı ya da sonu yoktur. Bu düşünceyle varlıkları üçe ayırı


8

0
sihizm-1561462782.jpg

Sihizm

Asya ve Hindistan kökenli bir din olan Sihizm genel olarak Kuzey Hindistan bölgesinde yer alan 10 gurunun öğretilerini temel alır. Tek tanrıcı bir dindir. Sihizm kelime kökeni olarak “öğrenci” anlamına gelen sih kelimesinden türemiştir. Ayrıca düşünsel anlamda Hinduizm (Bakti hareketi) ve İslam (sufizm) ile ortak noktalar içermektedir.Bu açıdan bakıldığında bazıları bu dinin bağdaştırmacı bir din olduğunu düşünse de, sihler buna karşı çıkar. Zira onlara göre Sih guruları doğrudan tanrıdan ileti almaktadır. Sihizm inancının temelinde her yerde, her zaman var olan ve sonsuz özelliklere sahip tek bir yaratıcının varlığına inanmak yatar. Pek çok Asya kökenli dinde olduğu gibi Sihizmde de reankarnasyona inanılır. Ruh ölümden sonra başka vücu


Bu listede olmasını istediğiniz bir başlık önerebilirsiniz.
Yorumlar ( 0 )